Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


Университет за национално и световно стопанство

 

Курсова работа

Типологизация и класификация на избирателните системи

 

спец. Политология

 

2006 г.

Съдържание

 

1. Избирателните системи – значение и класификация. 3

2. Структура на избирателните системи и влиянието на отделните елементи  7

2.1. Определяне на избирателните райони. 7

2.2. Форми на кандидатиране и гласоподаване. 8

2.3. Изчисление на гласовете. 10

3. Типология на избирателните системи. 13

3.1. Типове мажоритарни системи. 13

3.2. Видове пропорционални избирателни системи. 14

3.3. Персонифицирани избирателни системи. 16

4. Сравнение между шест типа избирателни системи. 18

Използвана литература: 24

 

 

1.     Избирателните системи – значение и класификация

 

В науката и политиката няма единодушие по въпроса за значението на избирателните системи за развитието на политическата система като цяло и по-специално на партийната система. Една срещу друга са изправени крайни противоположни позиции: докато от една страна съдбата на демокрацията се свързва освен с друго и с въпроса за избирателната система, от друга страна на избирателната система се отрежда почти пренебрежително политическо значение. И двете позиции не са издържани – първата хипотеза не отчита, че по принцип политическите развития се определят от няколко фактора от различно естество. Срещу второто предположение има множество емпирични доказателства – избирателните системи неизменно оказват влияние върху поведението на електората и изборния резултат и по този начин формират партийната система, определят разпределението на властта в една страна.

            Днес несъмнено не бива да свеждаме класификацията на избирателните системи до въпроса “или-или”, а до “повече” или “по-малко”, тъй като в плоскостта на конкретните избирателни системи доминират комбинации, които не действуват вече така еднозначно в една посока както при класическите мажоритарни и пропорционални избирателни системи. За да се изтъкне това, често в учението за избирателните системи се говори за континуум, единият край на който е (чистата) пропорционална, а другият - (относителната) мажоритарна избирателна система. В такъв случай мажоритарните избори са такива избирателни системи, които в общото си действие се приближават повече до плюса на мажоритарния избор, докато пропорционалните избирателни системи следва да се локализират по-близо до плюса на пропорционалния вид избори. Комбинираните избирателни системи, т. е. системите със смесени мажоритарни и пропорционални елементи, макар и да затрудняват квалификацията на избирателните системи като мажоритарни или пропорционални, в никакъв случай не я превръщат в отживелица. Понятията “смесени избирателни системи” и “комбинирани избирателни системи” в никакъв случай не са идентични и функциите им са абсолютно различни в класификацията на избирателните системи. Докато категорията “смесени избирателни системи” в класическия начин на употреба се разполага в плоскостта на мажоритарни и пропорционални избори, “комбинираните избирателни системи” окачествяват онези комбинации от различни елементи- мажоритарни и пропорционални, в една избирателна система на ниво техническо изграждане на избирателни системи в рамките на една традиционно подредена вселена от избирателни системи.

........................................................

3. Типология на избирателните системи

 

Различните технически елементи - разпределение на избирателните райони, форма на кандидатиране, гласоподаване и изчисление на гласовете, могат да се комбинират помежду им по произволен начин. Според комбинацията от елементи на избирателните системи и техните политически последици в рамките на двата принципа на представителство, мажоритарен и пропорционален, могат да се формират много различни типове избирателни системи. Въз основа на влиянията на избирателните системи върху реализацията гласове/мандати и допълнително определените аспекти на тяхната композиция (примерно големина на избирателния район, процентни бариери) могат да се определят 10 типа:

 

3.1. Типове мажоритарни системи

 

 В рамките на принципа на представителство на мажоритарна избирателна система различаваме:

ü      Относително мнозинство в едномандатни райони. Тук става дума за “класическата система” на мажоритарните избори. Тя се прилага във Великобритания и някои райони с англосаксонско влияние, като например в много африкански страни, Индия и Пакистан. Диспропорционалният ефект на тази избирателна система дава предпочитание на партията събрала най-много гласове;

Абсолютно мнозинство в едномандатни райони. Тази избирателна система е имала значение в миналото, а днес от развитите промишлени страни се прилага само още във Франция (а с алтернативния вот и в Австралия).

.................................................................

4. Сравнение между шест типа избирателни системи

 

            В следващото изложение се прави сравнение между някои от по-горе споменатите избирателни системи преди всичко по отношение на първите три функционални изисквания – за представителство, концентрация и участие.

 

1) Избирателната система на база относително мнозинство в едномандатни избирателни райони изпълнява по-добре от всички останали избирателни системи функцията на концентрация. Чрез нея практически се улеснява образуването на абсолютно парламентарно мнозинство от една партия. Голяма част от парламентарните мнозинства са в резултат от диспропорцията между гласове и мандати, която се поражда в следствие гласуване на база относително мнозинство в едномандатни райони. Другата страна на медала е, че една такава избирателна система само в крайно недостатъчна степен изпълнява функцията за представителство. На малките партии (без електорални крепости) се отнема възможността за парламентарно представителство. Дори партии, получили 20 % от гласовете, остават извън парламента. Колкото до критерия участие, избирателната система се оценява положително дотолкова, доколкото избирателят гласува за една личност в своя избирателен район. Разбира се практиката от социологичното проучване на електората показва, че при добре структурирани партийни системи изборното решение и в едномандатните райони клони много повече към партията отколкото към личността. Начинът на действие на избирателната система е лесно разбираем. Легитимността й се основава на политическата традиция и на ориентираното към британския парламентаризъм разбиране за теорията на демокрацията.

............................................................

Използвана литература:

                     

1.      Въведение в политологията учебник –Варна, Бряг-принт, 1993

2.      Теория на избирателните системи учебник –Издателство на ТУ-Варна, Варна, 2005

3.      Интернет

........................................................

Темата е писана 2006 г.

Темата съдържа 3 таблици.

 

Ключови думи:

избирателни системи – значение, класификация, типологизация, структура; избирателни райони; гласоподаване; мажоритарни, пропорционални и персонифицирани избирателни системи


Търси за: избирателни системи значение | типологизация | мажоритарни

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (29 лв)  27.55 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2022 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker