Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


Икономически университет Варна

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Човешкият капитал в социалната сфера

 

 

 

Варна, 2010 г.


Съдържание:

 

Увод. 3

1. Същност и особености. 4

1.1. Същност на човешкия капитал във фирмата. 4

1.2. Особености на човешкия капитал. 7

2. Анализ и структура. Движение на човешкия капитал в социалната сфера  8

Използвана литература. 13

 

 


Увод

Нарастващият интерес към човешкия капитал може да се обясни с промяната в разбирането за факторите на икономическо развитие. Човешките ресурси са най-ценния капитал на нацията, затова инвестициите в човешкия капитал, науката и качеството на образованието са сред основните предизвикателства пред България.

Трудностите около създаването на концепцията за социалния капитал не могат да се обяснят само с предизвикателствата при раздялата с класическата икономика, с която всички сме свикнали. Днес все повече се приема, че икономиката е вградена в обществото. Казано по друг начин, обществената основа определя количествените и качествените процеси на икономическо развитие.

Теорията за човешкия капитал се е зародила още при възникването на класическата икономическа теория през 18 век. Първоначалното натрупване на индустриалния капитал дава мощен тласък на социалното познание, от което произлиза икономическата наука.

 

……………………….

 

В процеса на акумулация на човешкия капитал на предприятието винаги участват две страни: служителят и фирмата. Служителите могат да увеличат знанията и уменията си, благодарение на образованието и квалификацията извън фирмата или чрез опита, придобит на същото работно място. Фирмите, които искат да станат по-добри чрез увеличаване на човешкия капитал на своите работници, могат да използват различни стратегии: да осигурят увеличаването му във фирмата или да го придобият на пазара на труда. Човешкият капитал, придобит от пазара на труда, обхваща както акумулцията на разходите на работника, така и разходите на предишния му работодател с цел увеличаване знанията и уменията на този работник. А човешкият капитал, създаван във фирмата \основно благодарение на опита\ увеличава стойността на по-ранните разходи на служителя и предишния работодател. Придобивайки опит, благодарение на работата във фирмата, служителят по този начин увеличава индивидуалния си човешки капитал и стойността си на пазара на труда, благодарение на което пък може да поиска да напусне фирмата със собствения си капитал.

 

……………………….

 

Създаването и развоя на човешкия капитал е съществен елемент от концепцията за управление на човешкия капитал в процеса на реализация на персоналната функция на някои съвременни и бъдещи организации, както малки, така и средни, и големи. Това е само началото на процеса на формиране на новия модел на управление на персонала, който ще измести обикновеното администриране или по-новото управление на човешките ресурси. Ролите на организацията и работниците в създаването и развитието на човешкия капитал на организацията стават други.

Ролята на фирмата се свежда до създаване на началния човешки капитал, а по-късно и на развитието му по пътя на обучението, релокализация на служителите, реструктуризация на работата, както и определена организационна култура и мотивационна система, а също така и благодарение на отговарящите на стандартите физически условия на труд и медицинска грижа.

 

……………………….

 

Трудовата мобилност има важно значение в процеса на спазаряване на труда. Движението на човешките ресурси в и извън рамките на работната сила и сред фирмите, занятията, отраслите, географските райони обхваща процесите, посредством които предлагането на труда се приспособява към промените в равнището и структурата на търсенето на труда. Затова знанието за трудовата мобилност може да се използва като средство за изучаване и оценка на динамиката на пазара на труда.

Трудовата мобилност може да бъде изследвана и в контекста на класовата структура на обществото и изобщо на социалната стратификация. В тази връзка централно място има понятието "професионална мобилност" като частен вид на трудовата мобилност.

 

……………………….

 


Използвана литература

 

1.      Проф. д-р .Хенрик Крул, „Понятието човешки капитал”, Списание “Човешки Ресурси”, бр. 9 2008.

2.      Мирчев, М., „Покана за социология”, Изд. "М-8-М", София, 2007.

3.      Мирчев, М., „Социологическа структура на човешкия капитал” (www.assa-m.com/sociologia2.htm)

4.      Василев, Б. Човешкият фактор – предизвикателства пред прага на XXI век. Варна, ВСУ–УНК, 2000.

5.      http://www.choveshkiresursi.hit.bg/

 

 

 

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

човешки капитал, служители, движение на човешки капитал, трудова мобилност, структура на човешкия капитал, социална сфера

 


Търси за: човешки капитал | служители | движение човешки капитал | трудова мобилност | структура човешкия капитал | социална сфера

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (35 лв)  33.25 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker