Helpos.com - Архив от реферати и дипломни работи

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


Икономически университет Варна

 

Финансово-счетоводен факултет

 

 

 

КУРСОВА РАБОТА

 

 

На тема:

Икономика на знанието и сектор на социалните услуги

 

 

 

Варна, 2010 г.


Съдържание:

 

1. Икономика на знанието. 3

1.1. Повишаване на участието в горния курс на средното и във висшето образование  7

1.2. Оптимизиране на използването на ресурсите. 9

2. Сектор на социалните услуги. 10

2.1. Граници на сектора на социалните услуги. 11

2.2. Стадии в развитието на сектора на социалните услуги в България. 12

2.3. Източници на напрежение в сектора на социалните услуги. 12

2.4. Основни моменти на реформирането и модернизацията на сектора на социалните услуги. 13

Използвана литература. 14

 

 


1. Икономика на знанието

В последните десетилетия – с либерализацията на световните пазари, динамичното развитие на новите информационни технологии и бързото нарастване на ресурсите, отделяни за обучение и иновации – знанието се превърна в основен производствен ресурс и критичен фактор за успеха на отделни компании и държави, а "икономика на знанието" стана ключова дума.

От средата на 90-те години на миналия век "знанието" неизбежно присъства в почти всички доклади на международните организации. Срещата на европейските лидери в Лисабон през 2000 г. постави амбициозната цел през следващото десетилетие Европа да стане "най-конкурентната и динамична икономика, базирана на знанието" в света. Всяка година в рамките на Пролетния съвет на държавните ръководители на страните-членки Европейската комисия прави преглед на напредъка към достигането на тази цел и на оставащите предизвикателства. През 1998 г. годишният доклад на Световната банка е посветен на "Знание за развитие". По късно е разработена методология за оценка на знанието и стратегия за създаване на икономика, базирана на знанието в страните-кандидатки за членство в ЕС. Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), системно измерва и анализира способността на отделни държави пълноценно да участват в глобалната икономика на знанието.

Икономика на знанието е понятие, което обхваща напредъка в науката и технологиите и въздействието, което те оказват върху икономическия и социалния живот.

 

……………………

 

Вече съществува политическа рамка за осигуряване на качеството от Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА). Нужното сега е практическото й прилагане за осигуряване на надеждността, строгостта и независимостта на оценяването, както и събирането, публикуването и разпространението на сравнителна информация по качеството на резултатите. Това ще замени административния контрол, ще позволи действието на конкуренцията, ще повиши прозрачността и отчетността и ще подобри образователните познания и резултати.

При наличието на добра пазарна информация финансирането може да стане по-конкурентно. Механизмите на финансирането освен това биха могли да играят по-голяма роля в повишаване на качеството и приложимостта и в постигането на целите на публичната политика, като например, изучаването на приоритетни предмети или подобряването на способността за намиране на работа. За да повиши приложимостта на курсовете и учебните планове, правителството би следвало да изиска преразглеждането им заедно с местната индустрия.

 

…………………………

 

Общите предизвикателства са глобализацията на икономиката и демографските промени и стареенето на населението. Глобализацията на икономиката налага потребността от рязко повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика чрез повишаване на инвестициите в областта на знанието, иновациите и производителността на труда. Това предопределя приоритетите в политиките на страните-членки и възможностите за инвестиране в сектора на социалните услуги. Демографските процеси променят структурата на пазара на труда (недостиг на млада висококвалицирана работна сила), респ. политиката на заетост, политиката на професионално образование и обучение, семейната политика, обема и структурата на потребностите от социални услуги (особено в областта на здравеопазването, и дългосрочни грижи за възрастните.

Отговорът на двете предизвикателства поражда третото (вътрешно за ЕС) предизвикателство – превръщането на сектора на социалните услуги в продуктивен фактор за повишаване на конкурентоспособността на европейската икономика.

 

………………………………

 


Използвана литература

 

1.                  http://bg.wikipedia.org/wiki/Икономика_на_знанието

2.                  Доклад „България – образование и умения за икономиката на знанието: Анализ на политиката”, 2008.

3.                  Петкова, Р., Зарева, И., Минчев, В., „Секторът на социалните услуги – предизвикателства и проблеми: случаят на България”, www.ccs-bg.org, 2006.

 

 

 

 

Темата е изготвена 2010 г.

Темата не съдържа таблици, графики, картинки.

 

Ключови думи:

икономика на знанието, средно образование, висше образование, сектор на социалните услуги, училища, университети

 


Търси за: икономика знанието | средно образование | висше образование | сектор социалните услуги | училища | университети

Helpos.com >> Архив >> Социални науки >> Тема преглед >> HTML преглед на файла
топ търсения

Цена на разработката: (32 лв)  30.40 лв Нова цена!


.

Copyright © 2002 - 2024 Helpos.com
Архив от реферати, курсови работи, дипломни работи, есета

counter counter ]]> eXTReMe Tracker